Kil Seramik Hamurları

DOLİNA VD4011 SERAMİK KİL HAMURU 250 GRAM KIRMIZI

DOLİNA VD4012 SERAMİK KİL HAMURU 250 GRAM BEYAZ

DOLİNA VD4013 SERAMİK KİL HAMURU 500 GRAM KIRMIZI